مطالب موجود برای 'رفتار مدیریتی'
استعداديابي و توانمندسازي مديران مياني
عليرضا زارع زيدي مقدمه در گذشته‌ای نه‌چندان دور، امور مربوط به کارکنان سازمان‌ها در واحدی به نام امور پرسنلی انجام می‌شد. پس از مدتی، تغيير پارادايم از امور پرسنلی به مديريت منابع انسانی صورت گرفت و در اثر اين تغيير، انسان‌ها به عنوان يکی از مهم‌...
چهارشنبه، 07 اسفند 1398 - 09:00