شنبه شب های آموزش

شنبه شب های آموزش

16 شهریور 1400

برگزاری دوره ها به صورت مجازی در صورت محدودیت از جانب ستاد مبارزه با کرونا

برگزاری دوره ها به صورت مجازی در صورت محدودیت از جانب ستاد مبارزه با کرونا

16 شهریور 1400