پیش بینی ۹۹ فرصت و تهدید پساکرونا بخش صنعت

پیش بینی ۹۹ فرصت و تهدید پساکرونا بخش صنعت

31 اردیبهشت 1399

رئیس هیئت عامل ایدرو مطرح کرد :توسعه مدیریت و توسعه متوازن رویکردهای نوین ایدرو

رئیس هیئت عامل ایدرو مطرح کرد :توسعه مدیریت و توسعه متوازن رویکردهای نوین ایدرو

31 اردیبهشت 1399